Služby

 

1) oblast administrativně - právní
Na základě fyzického převzetí nemovitosti a obstarání všech ostatních podkladů s tímto úkonem souvisejících zajišťujeme:
*  evidence a archivace veškeré dokumentace týkající se předmětné nemovitosti
*  vypracování výpočtových listů, resp.platebních kalendářů pro plátce DPH, splátkové kalendáře, dohody o uznání dluhu
*  zajištění přípravy, vypracování a vedení veškeré smluvní dokumentace týkající se předmětné nemovitosti ve vztahu k nájemníkům
*  zajištění kontroly měsíčních plateb ze strany nájemníků, vypracování a zasílání upomínek na dlužné platby, výpovědi z nájmu, dohody o ukončení nájemního vztahu, příprava dokumentace pro podání žalob a veškeré další právní úkony s tímto spojené
* asistence při zakládání společenství vlastníků jednotek
*  vypracování ročního vyúčtování záloh na služby

2) oblast technicko – ekonomická
*  zajištění všech zákonných revizí, kontrola jejich platnosti
*  zajištění provedení drobných oprav domu včetně havarijní služby
*  zajištění průběžného odečtu bytových a nebytových měřidel
*  zajištění smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn, teplo)
*  zajištění a kontrola pojistných smluv týkající se předmětné nemovitosti včetně zajištění likvidace pojistných událostí
* přehledy měsíčních plateb pro jednotlivé bytové a nebytové jednotky v domě, provádění jejich případných změn na základě potřeb či žádosti klienta
*  na vyžádání majitele nemovitosti zajištění úklidových prací

3) oblast vedení účetnictví
*  kontrola a vedení evidence všech přijatých a vydaných faktur na opravy v domě
* výkaz o hospodaření a výkaz o stavu nemovitosti
* vypracování a předložení výkazů o přijatých zálohách od jednotlivých vlastníků nemovitostí
* vedení účetnictví a všechny úkony s tímto související

4) dálková správa nemovitostí
* vedení evidence nájemníků
*  vypracování výpočtových listů, resp.platebních kalendářů pro plátce DPH, splátkové kalendáře, dohody o uznání dluhu
*  zajištění kontroly měsíčních plateb ze strany nájemníků, vypracování a zasílání upomínek na dlužné platby, výpovědi z nájmu, dohody o ukončení nájemního vztahu, příprava dokumentace pro podání žalob a veškeré další právní úkony s tímto spojené
*  kontrola a vedení evidence všech přijatých a vydaných faktur na opravy v domě; výkazy o hospodaření

Ceny nabízených služeb dle individuálních požadavků a přání klienta
Zaručujeme kvalitu za nízkou cenu